Talenten benutten in teams

Overige
Type: Nieuws
Datum: 25 February 2019

Bij talentbenutting probeer je om optimaal gebruik te maken van de sterke punten van een medewerker. Binnen teams kun je optimaal gebruik maken van de diversiteit aan talenten. Een mooi streven, maar hoe pak je dat aan?

Aandacht voor talent van individuen is er al langer. Veel onderzoek en literatuur legt daar de nadruk op. In eerste instantie was dat vaak vanuit de exclusieve talentbenadering: wie in de organisatie kunnen we bestempelen en ontwikkelen als talent? De laatste jaren is dat (ook) steeds meer vanuit de inclusieve talentbenadering: hoe kunnen we het talent van elke medewerker zo goed mogelijk inzetten? Wat we in elk geval weten, is dat de context van de medewerker van invloed is op het benutten en ontwikkelen van zijn talenten.

We zien daarnaast dat organisaties steeds meer gaan werken met teams als eenheid van organiseren. Verantwoordelijkheden worden steeds meer neergelegd bij kleinere teams, in plaats van afdelingen of grote groepen. Dat maakt het interessant om naar talentbenutting in teamcontext te kijken.

Over talent in en van teams is echter nog minder bekend. Het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys hogescholen heeft onderzoek gedaan naar talentbenutting in teams: hoe kunnen teams worden ondersteund in het talentgericht werken in het team, zodat talentbenutting ook bijdraagt aan teamontwikkeling en aan teamgroei? Door middel van een actieonderzoek bij drie teams is de zogenaamde TalentTeam-methodiek ontwikkeld. In dit artikel wordt de methodiek gepresenteerd.

Teams in organisaties
Een team heeft een compleet en samenhangend takenpakket. In organisaties, waaronder in het onderwijs en de gezondheidszorg, is steeds meer focus op teams qua organisatie-eenheid en verantwoordelijkheid. Eén van die ontwikkelingen is het formeren van zelfsturende, zelfstandige of autonome teams. Binnen de sociotechniek is veel onderzoek gedaan naar zelfsturende teams. De sociotechniek is een bedrijfskundige benadering die de principes van zelfsturing en zelforganisatie vertaalt naar processen en taakverdeling in een organisatie. De sociotechiek streeft naar processen die eenvoudig en duidelijk zijn (i.p.v. opgesplitst). Daarnaast benadrukt de sociotechniek het belang van de gezamenlijke doelstelling en streeft ernaar regelcapaciteit zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

Een team is in deze context “een relatief vaste groep medewerkers die verantwoordelijk is voor een gezamenlijk eindresultaat”.

Naar volledig artikel van PW.