Werkgroepen

LVSC houdt je hier op de hoogte van relevante lopende en nieuwe projecten binnen en buiten de vereniging. Nieuws, kennis en informatie over de lopende projecten vind je hier terug.

Wil je een project starten, melden of deelnemen aan een werkgroep? Reageer dan op de oproepen via de nieuwsbrieven van LVSC waar regelmatig vacatures in staan voor werkgroepen die gaan starten of neem contact op met het bureau.

Wil je weten wie de leden van een bepaalde werkgroep zijn, kijk dan hier.

 

De Adviesgroep Accreditatie Opleidingen

Deze adviesgroep onderzoekt, in opdracht van het bestuur, onder leiding van Paul Esveld, of en zo ja welke uitgangspunten aanvullend dienen te worden geformuleerd voor coachopleidingen naast het ontwikkelde accreditatiemodel van CPION.

Overkoepelend doel:
Het inrichten van een vernieuwd extern accreditatieproces voor coachopleidingen die zich door LVSC willen laten erkennen.

Afgeleide doelen:

  • Het onderzoeken aan de hand van het beschikbare materiaal (registratiereglementen LVSC, het ECVision model, CPION-model en mogelijk andere informatie) of er aanvullende uitgangspunten geformuleerd dienen te worden voor coachopleidingen. Bij positief besluit:
  • Het formuleren van aanvullende LVSC-uitgangspunten voor coachopleidingen m.b.t. accreditatie op grond van de bestaande registratiereglementen van LVSC, het ECVision model en mogelijke andere informatie.

Toelichting:
In het afgelopen jaar heeft het bestuur zich georiënteerd op de mogelijkheden het accrediteren van opleidingen onafhankelijk te gaan beleggen bij daarvoor gekwalificeerde organisaties, waarna erkenning van opleidingen die zich thuis voelen bij LVSC kan plaats vinden.

De belangrijkste redenen voor onafhankelijke toetsing zijn:

  • Dit past binnen de brede maatschappelijke ontwikkeling naar professionalisering
  • Er zijn veel verschillende opleidingen op het gebied van professioneel begeleiden met diverse eisen en kwaliteit. LVSC wil leden registreren die voldoen aan een bepaalde standaard.
  • LVSC wil een meer onafhankelijke relatie met opleidingen.
  • LVSC wil niet langer werken volgens het principe ‘wc-eend keurt haar eigen wc-eend’ maar dit onafhankelijke beleggen bij instanties die daarvoor de nodige expertise in huis hebben.

Belangrijke achtergrond informatie over accreditatie opleidingen: 


Concept Kwalificatie- en opleidingseisen

De Adviesgroep Accreditatie Opleidingen heeft voor zowel Coach opleidingen als Supervisie opleidingen een concept kwalificatie- en opleidingseisen opgesteld. De pilot accreditatie coach opleidingen is inmiddels gestart. Voor de pilot accreditatie Supervisie opleidingen vragen we de supervisie opleidingen om uiterlijk 1 februari 2023 feedback te geven.

Huishoudelijk reglement

Werkgroep huishoudelijk reglement - 2023

Het huidige huishoudelijk reglement is toe aan vernieuwing. De opdracht voor de werkgroep betreft het ontwikkelen van een nieuw concept om voor te leggen tijdens de ALV in november 2023 (conceptversie). In de ALV van mei 2024 vindt de besluitvorming plaats. 

Werkgroep kwaliteit

Werkgroep kwaliteit - 2023

De LVSC ziet het als haar taak de vakinhoudelijke kwaliteit te borgen. Samen met leden, bestuur en bureau wordt een project uitgevoerd dat tot doel heeft te omschrijven wat verstaan wordt onder vakinhoudelijke kwaliteit, en de deelaspecten die daarmee samenhangen uit te werken in concrete deelprojecten en acties.

Adviesgroep Verkorte Opleidingen

Het bestuur heeft het afgelopen jaar (2022) een LVSC adviesgroep verkorte opleidingen ingesteld. De aanleiding hiertoe was tweeledig: Binnen de LVSC is het gedurende vele jaren zo dat geregistreerde supervisoren zich door het volgen van een driedaagse cursus kunnen kwalificeren tot registercoach. Registercoaches die supervisor willen worden, dienen hiervoor echter de gehele supervisorenopleiding te volgen. Hierin zit een ongelijkheid die als onrechtvaardig kan worden ervaren. LVSC werd hierover met grote regelmaat gebeld door leden. Daarnaast is LVSC, zoals bekend, bezig het externe accreditatieproces vorm te geven. Het voor dit doel opgestelde kwaliteitskader brengt met zich mee dat verkorte coachopleidingen (en mogelijk in de toekomst te ontwikkelen verkorte supervisie opleidingen) tegen het licht worden gehouden.

De LVSC adviesgroep verkorte opleidingen kreeg als opdracht mee aan de slag te gaan met een aantal vragen en een advies aan het bestuur uit te brengen. De opdracht van de adviesgroep en het advies aan het bestuur van LVSC vind je hierbij.

Opdracht adviesgroep verkorte opleidingen

Advies werkgroep Verkorte Opleidingen