Gesprekken over vergoedingentraject nog steeds gaande

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 14 May 2013

Er hebben in het verleden verschillende gesprekken met zorgverzekeraars plaatsgevonden over het onderbrengen van supervisie en ook coaching in een zorgpakket. Bij deze een toelichting op deze gesprekken.


In de gesprekken die plaatsvonden in 2009 en 2010 werd het accent gelegd op dat supervisie een preventief/curatief karakter heeft en als zodanig onder ziekteverzuimpreventie hoort. Doordat LVSC supervisie echter plaatste in de traditie van het ‘leren’, bleek dat geen aanleiding te zijn voor de zorgverzekeraars tot het bepleiten van opname van supervisie in het zorgpakket. In 2010 werd vanuit het bestuur LVSC een werkgroep ingesteld die tot dezelfde conclusie kwam.

Ook hebben er in 2010 intensieve gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van uiteenlopende beroepsorganisaties voor professioneel begeleiders, die zich georganiseerd hadden in samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden vormden de gesprekspartners voor zorgverzekeraars. Uit die gesprekken kwam naar voren dat begeleiding door coaches, supervisoren en begeleidingskundigen niet werd gezien als een ziekte, maar als een privézaak of preventief/curatief in de werksfeer. Het gaat dus vooral om ziekteverzuimpreventie of - vermindering en dat moet door de werkgever vergoed worden, aldus de zorgverzekeraars.

In 2012 is de draad weer opgepakt. Supervisie en coaching maken immers onderdeel uit van deskundigheidsbevordering. Waar het bestuur nu op inzet, is de gesprekken met de individuele zorgverzekeraars te heropenen. Vanwege de economische recessie is namelijk duidelijk signaleerbaar dat het verzuim op de werkvloer toeneemt. Maar het bestuur wil ook de naam en het aanbod van LVSC op het netvlies zetten van zorgverzekeraars, wetende dat in 2010 de zorgverzekeraars hebben opgemerkt dat superviseren in opdracht van een verzekeringsmaatschappij moet voldoen aan allerlei eisen.

Op dit moment legt het bestuur ook contacten met andere beroepsorganisaties om te komen tot het bundelen van de krachten om gezamenlijk het contact met zorgverzekeraars aan te gaan. Zij worstelen dus met het zelfde probleem. Binnenkort wordt ondermeer daarover gesproken met NOBCO en NVO2.

Er doen zich echter situaties voor waarbij supervisie wordt vergoed, althans dat is het bestuur te ore gekomen. Supervisie wordt vergoed door iemand die bij ONVZ is aangesloten, maar waarschijnlijk is het wel zo dat de supervisor via een andere connectie de vergoeding wordt aangeboden. Daar is ONVZ niet helemaal helder in. In 2011 meldde VGZ dat LVSC moet aantonen dat supervisie werkt. Verder vindt VGZ dat begeleiden van medewerkers de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Menzis vergoedde tot voor kort coaching en counseling, maar door samenwerking met onder andere GGZ, wordt de begeleiding uitsluitend toegekend aan psychologen. Opvallend is dat counseling bij bepaalde zorgverzekeraars wel wordt vergoed. De gesprekken die nu plaatsvinden zijn van oriënterende aard, maar er is al opgemerkt dat de inzet van een supervisor en/of coach geen aanleiding geeft tot het vergoeden van de kosten.