Versterk jij ons College van Tucht?

Type: Nieuws
Datum: 20 February 2024

Vacature lid College van Tucht

Ben jij geregistreerd professioneel begeleider en bekend met de gedragscode van LVSC? En ben jij iemand die objectief zaken kan beoordelen, vertrouwelijke informatie kan waarborgen en zich onpartijdig en onafhankelijk kan opstellen?

LVSC zoekt drie nieuwe leden voor het College van Tucht. Maak jij het college weer voltallig?
 

Taken College van Tucht

Op het moment dat er een beroepsmatige klacht wordt ingediend tegen een aangesloten lid, wordt deze klacht naar de Commissie van Toetsing en Bemiddeling (CvTB) gestuurd. Wanneer de klager en/of de beklaagde aangeven dat zij afzien van bemiddeling door CvTB, wordt de klacht doorgestuurd naar het College van Tucht. Als er voor bemiddeling wordt gekozen door CvTB, maar de bemiddeling niet slaagt, wordt de klacht eveneens doorgestuurd naar het College van Tucht.

Lees hier meer over de klachtenprocedure en de taken van het College van Tucht.

Profiel lid College van Tucht

Het College van Tucht is een onpartijdig en onafhankelijk orgaan. Dat wil zeggen dat leden van het college onbevooroordeeld en zonder vooringenomenheid tegenover de partijen en hun geschil staan, niet beïnvloed worden door druk van welke zijde ook of door buiten de procedure om verstrekte informatie, de zaak leiden en daarin een beslissing nemen.

Zodra in een bepaald geval feiten of omstandigheden bestaan, waardoor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een lid van het College van Tucht in gevaar komt of twijfel ontstaat, dient het betreffende lid zich van de zaak te onthouden.

Het College van Tucht bestaat uit zeven leden, waarvan vijf leden uit de beroepsgroep van begeleiders die zijn aangesloten bij LVSC en twee rechtsgeleerden.

De leden uit de beroepsgroep:

  • zijn geregistreerd als professioneel begeleider in een van de beroepsgroepen van LVSC en bekend met de gedragscode van LVSC;
  • maken niets bekend van hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen;
  • openbaren niets van hun gevoelens welke tijdens de beraadslagingen over aanhangige zaken zijn geuit;
  • hebben op generlei wijze contact over een bij hen aanhangige zaak of over een zaak die naar zij weten of vermoeden bij hen aanhangig gemaakt zal worden, met partijen of hun raadslieden, of van deze enige bijzondere inlichting of schriftelijk stuk aan te nemen.

Periode en vergoeding

De leden van het college worden benoemd voor onbepaalde tijd maar dienen uiterlijk na 10 jaar af te treden. De functie is onbezoldigd met een vrijwilligersvergoeding per casus en zitting.

Meer informatie en reageren

Heb je interesse om deel te nemen aan het College van Tucht? Stuur dan voor 10 juni 2024 een e-mail naar info@lvsc.eu met een korte motivatie. Hierna word je uitgenodigd voor een online kennismaking.

Mocht je meer informatie willen over de vacature, neem dan contact op met Ingrid Markus van Bureau LVSC via 024 366 2080.