William Meuleman

Professioneel profiel

`Heeft u behoefte aan meer inzicht in het handelen van uw team of het doorbreken van patronen binnen uw organisatie? In een `gewone` ontmoeting, van mens tot mens ben ik je graag van dienst!`

Wie ben ik als begeleidingskundige

Als begeleidingskundige vind ik het belangrijk om met aandacht aanwezig te zijn. `Er zijn` is in mijn ogen 1 van de belangrijkste voorwaarden voor verbondenheid tussen mensen. Dit vraagt om openstelling van jezelf ofwel verbinding met jezelf te maken. Dit sluit aan bij mijn christelijke levensovertuiging. In het Hebreeuws kan God ook vertaald worden als `Jahweh`, wat `Ik zal er zijn` betekent. Als begeleidingskundige wil ik dit graag navolgen; zo God er voor mij is, wil ik er voor mijn naaste zijn en hiervoor is het voorwaardelijk dat ik ook `bij mezelf ben`.

Onlangs ging ik eens ver terug in mijn historie om een antwoord te krijgen op de vraag; `wie was ik eigenlijk als kind?`. Woorden als rustig, bescheiden en vriendelijk en kwamen toen naar boven. Deze woorden zijn nog steeds kenmerkend voor mij. Als begeleidingskundige zal ik niet het hoogste woord voeren of steeds vooraan staan. Juist niet! Als u een begeleidingskundige vraag aan mij stelt zal ik vanaf het begin van het begeleidingstraject samen met de betrokken gaan onderzoeken waar de kern van het probleem zit en hoe het zich voordoet in het `hier en nu`. Dat is mijn expertise! Daarnaast heb ik ervaren dat mijn kwaliteit rust meer uitwerkingen heeft. Ten eerste zorg rust voor ruimte om je verhaal te doen, je ervaart dat de ander er echt is. Daarnaast draagt rust eraan bij dat mensen makkelijker in de vertraging gaan, wat in reflectieprocessen voorwaardelijk is.

In een begeleidingstraject stel ik mezelf open voor de signalen die ik opvang vanuit uw team of organisatie. Signalen die relevant zijn met betrekking tot de begeleidingsvraag maak ik bespreekbaar. In mijn eigen biografie spelen thema`s als zelfregie, zelfacceptatie, aandacht geven versus aandacht accepteren en vasthouden versus loslaten een belangrijke rol. Juist omdat ik deze thema`s `doorleefd` heb, heb ik hiervoor een extra antenne. Deze antenne heeft voor mij een signaalfunctie in het begeleidingstraject. Deze thema`s zijn zogezegd mijn specialiteit. Doordat ik dit kan meevoelen, kan ik deze thema`s ook snel bespreekbaar maken.

Door mijn no-nonsenshouding voelen mensen zich snel op hun gemak bij mij. De ontmoetingen met mij als begeleidingskundige kenmerken zich door een `gewone ontmoeting aan de koffietafel`, wat er voor zorgt dat mensen zich snel vertrouwd voelen en ik regelmatig hoor; `ik had niet verwacht dat ik dit tegen jou zou vertellen`.


Wat kan ik als begeleidingskundige

Zoals als eerder aangegeven is het mijn kracht om begeleidingstrajecten zo `gewoon` mogelijk te houden. Dat is mijn rechtmatige plaats waar ik er voor u kan zijn. Vanuit `er zijn` kunt u van mij verwachten dat onderstaande punten zichtbaar worden in een begeleidingstraject.

Eigen verantwoordelijkheid behouden en/of ontwikkelen

In een begeleidingstraject staat het vraagstuk van de klant centraal. Het is de bedoeling dat we samen het vraagstuk onderzoeken en nieuwe perspectieven ontdekken die voor nu werkend zijn. De klant voert zelf de regie. U mag van mij verwachten dat ik u daar ook steeds aan herinner. Het is namelijk een leertraject van uw organisatie en deze houdt niet op als ik vertrek. Het is mijn intentie eigenverantwoordelijkheid verder te ontwikkelen bij alle betrokkenen zodat het een lerend geheel wordt en blijft. Zodat er een leerklimaat ontstaat waarbij het leren van binnenuit gestimuleerd wordt. Op deze manier wordt zelfsturing in professioneel handelen bevorderd. Voor mij het belangrijkste doel van begeleiden.

Van mij kunt u verwachten dat ik er echt ben en aandachtig luister naar wat er gezegd wordt. Daarnaast zal ik vragen stellen die leiden tot verdieping, reflectie en nieuwe inzichten. Bovenstaande wordt ook wel Co-Creatie genoemd, een woord wat mij na aan het hart ligt; samen een vraagstuk onderzoeken, samen leren, samen alternatieven ontdekken en samen creëren.

Zoals eerder aangegeven is vasthouden versus loslaten 1 van de thema`s in mijn biografie. Dit houdt in dat ik de neiging heb om zelf de regie te nemen, zeker als ik denk te merken dat het proces niet vlot. Zodra ik deze neiging bij mezelf ontdek, mag u van mij verwachten dat ik dit benoem. Ik doe dit bewust om zodoende voor te gaan in het proces. Dit zet aan tot reflectie bij de betrokkenen en doet iets in het leerproces.

Regelmatig zult u merken dat ik niets zeg als er stiltes vallen. Ik zit dan `op mijn handen`, ofwel; ik zeg bewust niets. Mijns inziens moet het dan bij de betrokkenen vandaan komen en leidt een mogelijk interventie juist af van eigenverantwoordelijkheid.

In het `hier en nu`

Gisteren is geschiedenis, morgen toekomst, vandaag is `in real life`! Tegelijkertijd zijn deze 3 momenten vaak aan elkaar verbonden. Wat vandaag gebeurt is vaak een afspiegeling van wat `gisteren` ontstond en morgen doorgaat. Juist om deze reden acteer ik vanuit het `hier en nu`. Patronen laten zich in het `hier en nu` zien. Van mij mag u verwachten dat ik deze patronen opmerk, dat ik hoor wat er gezegd wordt en dat ik zie hoe er gereageerd wordt, verbaal en non-verbaal en dit benoem. Personen, teams of organisaties zien veelal zelf de vastgeroeste patronen niet meer, omdat het voor de `in real life` is geworden. Het is mijn taak om betrokkenen hiervan bewust te maken.

Cyclisch werken

Het is belangrijk om het proces steeds rond te maken. Zoals al aangeven werk ik zoveel mogelijk met casuïstiek die zich in het `hier en nu` voordoet. Dit gaan we samen onderzoeken om vervolgens steeds af te ronden met 1 van de vragen; welk nieuw inzicht heeft dit opgeleverd? Of wat betekent dit voor jullie? Of wat gaan we hiermee doen? Ik zie het als mijn taak om deze cyclus steeds te maken, zodat we tijdens een volgende ontmoeting hierop terug kunnen kijken.

Theoretisch onderbouwen

Realistisch leren is mijn ideaal. Ofwel; ik begin altijd bij de praktijk. Wat is de onderzoeksvraag en op welke manier is wie hierbij betrokken. Zodra we met elkaar aan het leren zijn en er doet zich een situatie voor waarbij een bepaalde theorie relevant is, dan pak ik mijn map met gevisualiseerde theorieën erbij en zoek de betreffende theorie erbij om zodoende bepaald gedrag te duiden. Hierdoor wordt de reflectie verdiept en worden de betrokkenen uitgedaagd om zich te verdiepen in de genoemde theorie, wat op haar beurt weer dienstbaar is aan het gehele proces.


Wat is mijn ambitie als begeleidingskundige

Doelgroep

Als begeleidingskundige wil ik er zijn voor (aanstaande) professionals, teams en organisaties die de behoefte ervaren om antwoorden te krijgen op vraagstukken die hen bezighouden binnen het professionele handelen of die vastzitten in bepaalde patronen.
Vanuit mijn achtergrond heb ik de meeste affiniteit met het onderwijs en de zorg. Tegelijkertijd zie ik voldoende ruimte om mijn begeleidingskundige diensten aan de gehele non-profit sector aan te bieden. Het is vooral van belang dat de potentiële klant zich `thuis voelt` bij mij als begeleidingskundige.

Type begeleiding

Graag ben ik u van dienst met onderstaande diensten;
- (Team)coaching
- Supervisie (individueel en groep)
- Begeleiding bij het inzicht krijgen in het handelen van uw team of het doorbreken van patronen binnen uw organisatie.

Voortdurende reflectie

Last but not least; u mag van mij verwachten dat ik voortdurend reflecteer op mijn eigen gedrag. Zodat ik als begeleidingskundige steeds meer inzicht krijg in mijn handelen, waarom ik dit doe en wat dit over mij zegt. Door deze voortdurende reflectie blijf ik `bij mezelf`, wat voorwaardelijk is om `er te zijn` voor de ander(en). Hierdoor kan ik met een open en oprechte houding luisteren naar wat komen gaat en kan ik mijn eigen kwetsbaarheden weer inzetten als dit het proces van de ander(en) dient. Hiermee wil voorbeeldmatig zijn, maar ook nieuwe perspectieven bieden die leiden tot nieuwe inzichten.

William Meuleman
Maart 2021

Contact

Driestar educatief
Branderdijk 12
8277 AL Grafhorst
Nederland
0626764988