KNMG - ABAN

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, we zetten ons in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn.

KNMG

Update per januari 2022:
De pilot om begeleide intervisie binnen het ABAN voor cluster 2 specialisten te accrediteren is per 1 januari 2022 beëindigd. Tot 1 januari 2023 geldt een overgangsregeling waarbij het beoordelen van jaarplan/verslagen en het toekennen van accreditatie nog kan worden ingediend via het ABAN. Na 1 januari 2023 wordt deze verantwoordelijkheid gelegd bij de wetenschappelijke vereniging van het specialisme van de deelnemers in cluster 2. Onderstaande eisen blijven van kracht.


Sinds 1 januari 2020 kunnen ook begeleide intervisiegroepen via ABAN geaccrediteerd worden. Dit is bedoeld voor cluster 2 artsen (en gemengde groepen van cluster 1 en 2 artsen waarvan de meerderheid cluster 2 arts is). De coaches en supervisoren van LVSC en CvM zijn bevoegd om intervisie binnen het ABAN te begeleiden. Deze intervisie levert de artsen in cluster 1 en cluster 2 normale accreditatiepunten op (dus geen intercollegiale toetsingspunten). 

Ik ben arts en zoek een LVSC coach of supervisor voor begeleide intervisie
Via Vind een professioneel begeleider kun je een geregistreerd Supervisor of Coach zoeken die gespecialiseerd is in begeleide intervisie. Selecteer bij Werkveld: Gezondheidszorg. Selecteer bij Specialisatie: Intervisie voor KNGF/KNMG. Vervolgens verschijnt een overzicht van begeleiders die aan deze criteria voldoen. Je kunt contact opnemen met onze professioneel begeleiders via hun persoonlijke profielpagina om verder kennis te maken en af te stemmen voor het begeleiden van intervisie. 

Voorwaarden en werkwijze
De aanvraag: De groep (de begeleider of contactpersoon) dient de aanvraag minimaal 4 weken in vóór de start van de eerste Intervisiebijeenkomst.

Jaarlijks wordt er een aanvraag ingediend die is voorzien van de volgende stukken:

 • het jaarplan;
 • indien van toepassing: de evaluatie van het afgelopen jaar (samenvatting met thema’s en met welke methodes deze zijn behandeld);
 • bewijs van registratie (Coaches voor Medici óf LVSC) van de begeleider.

Deelname aan begeleide intervisie kan in aanmerking komen voor accreditatie indien voldaan wordt aan de volgende eisen:

De groep:

 • komt bij elkaar in een vaste samenstelling;
 • bestaat uit maximaal 4-8 personen, die gedurende een langere periode in dezelfde samenstelling bijeenkomt;
 • komt minimaal 4 maal per jaar bijeen;
 • zorgt ervoor dat de periode tussen de bijeenkomsten maximaal 3 maanden is;
 • beschikt over een tevoren vastgesteld programma op hoofdlijnen;
 • zorgt ervoor dat er van elke bijeenkomst een beknopt verslag wordt gemaakt door de begeleider of één van de deelnemers, waarin op hoofdlijnen de besproken thema’s en de inbrengers zijn genoemd.

De begeleider:

 • is ingeschreven in het register van Coaches voor Medici;
 • óf de begeleider bezit een LVSC-registratie coach of supervisor en heeft aantoonbaar (*) ervaring met de begeleiding van artsen op het gebied van persoonlijk professioneel functioneren (arts-patiënt communicatie, professionaliteit, leiderschap, samenwerking). De begeleider bewaakt tevens de daadwerkelijke deelname, waarbij de deelnemers 75% van de bijeenkomsten aanwezig zijn om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. De begeleider evalueert jaarlijks met de deelnemers.

Regelgeving
Hier vind je uitgebreide informatie over de regelgeving: Regelgeving Begeleide Intervisie voor medisch specialisten in ABAN

Voor meer informatie en de formats van KNMG vind je op de website van KNMG