Zingen over verandering​​​​​​

Methoden en technieken

Naar transfer ofwel het generaliseren van dat wat in training of binnen een onderwijssetting geleerd is, is veel onderzoek gedaan in relatie tot organisatieontwikkeling en onderwijs. Dit onderzoek bouwt daarop voort. Gekeken is naar het effect van muziek op transfer binnen een setting van therapie aan psychiatrisch patiënten.

Stel je voor: een therapie die start met het zingen van een hallo-lied, vervolgens een groepsgesprek over de effecten van goed dan wel slecht gedrag, als activiteit het schrijven van een songtekst aan de hand van wat in het groepsgesprek aan de orde is geweest en het samen zingen van een tot ziens-lied. Tot slot het invullen van een zelfrapportage over wat bereikt is in de groep, wat van het geleerde gebruikt zal worden op de afdeling en welke activiteiten men gaat ondernemen in de vrije tijd volgend op de therapie. Als follow-up worden prints van de gemaakte songtekst rondgestuurd. In deze therapie zitten verscheidende op transfer gerichte technieken, zoals delen, actief betrekken, focussen op realistische doelen, herhalen en oefenen.

Deze therapiecondities heeft men vergeleken met een soortgelijke therapie waarin geen gebruik werd gemaakt van muziek, en vergeleken met een therapie waarin wel gebruik gemaakt werd van muziek; alle interventies gericht op transfer werden achterwege gelaten. De muziektherapie met daarin het toepassen van effectief bewezen transfertechnieken, bleek het meest effectief te zijn wat betreft het verbeteren van het gedrag van de deelnemers na afloop van de therapie.

De in deze studie gevonden effecten zijn klein; maar toch. Zou zingen over verandering meer veranderen dan praten over verandering?

​​​​​​​Riley, J.E. (2013). Music therapy teaching for transfer of positive behaviors in the psychiatric population. Electronic Theses, Treatises and Dissertations, paper 7578.